Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

ZinnigZ – Larissa Jutten (eigenaar) – Steenweg 17 – 5261 CX  VUGHT

E larissa@zinnigz.nl  – www.zinnigz.nlM +31 (0)6 293 553 82

KvK-nummer: 58 01 35 63 – BTW-identificatienummer: NL156568330B02 – Bankrekeningnummer: NL 55 RABO 0385 9353 90

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.zinnigz.nl.
 2. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van ZinnigZ.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. ZinnigZ behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. ZinnigZ is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra ZinnigZ de bestelling heeft geaccepteerd.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. De klant dient, in het geval van gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, dit schriftelijk of via e-mail te melden aan ZinnigZ, binnen 14 dagen na ontvangst van het product.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat, ongebruikt en onbeschadigd,  en verpakking aan de ondernemer retourneren. De klant dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending.
 4. Na de schriftelijke melding aan ZinnigZ dient het artikel binnen 14 dagen retour te zijn bij ZinnigZ. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.
 5. ZinnigZ behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de producten door ZinnigZ, terugbetalen. ZinnigZ betaalt de kosten voor een standaard verzendmethode terug. Retournering door de klant dient in dit geval conform de voorwaarden plaats te vinden.

 Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 2a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; 2b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 2c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 2d. die snel kunnen bederven of verouderen; 2e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 4a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 4b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend per bestelling en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten.
 6. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
 7. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de klant redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de klant opgegeven bezorgadres is ZinnigZ niet aansprakelijk.
 4. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening, Eventuele retourzendingen aan ZinnigZ zijn voor rekening van de klant.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Leveringen vinden plaats in Nederland. ZinnigZ zal zich inspannen om ook te leveren in andere landen maar kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden op een door ZinnigZ aangeboden betaalwijzen: Directe betaling via Sisow door middel van Ideal en overboeking of betaling vooraf via bankoverschrijving. De klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekeningnummer NL 55 RABO 0385 9353 90 t.n.v. ZinnigZ te Vught, o.v.v. het ordernummer.
 2. ZinnigZ kan niet worden verplicht een andere betaalwijze te accepteren. ZinnigZ is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van ZinnigZ is bijgeschreven. Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag is ontvangen door ZinnigZ zal de bestelling in behandeling genomen en verwerkt worden. Binnen een termijn van maximaal 5 dagen moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van ZinnigZ zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van die termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door ZinnigZ.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Indien de klant in gebreke blijft, is ZinnigZ gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen of te ontbinden.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij ZinnigZ, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
 2. ZinnigZ en de klant zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 Artikel 15 – Overmacht

 1. ZinnigZ kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. ZinnigZ heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de klant. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
 2. Indien de periode van overmacht langer dan 2 maanden duurt, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De inhoud van deze website (waaronder maar niet beperkt tot de beelden in de ZinnigZ collectie, teksten, grafisch materiaal, logo’s, merken, handelsnamen, auteursrechten) is in eigendom van ZinnigZ of aan ZinnigZ gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZinnigZ en/of haar licentiegevers.
 2. Niets van hetgeen in dit artikel is vervat, zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van ZinnigZ en/of haar licentiegevers.
 3. Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van ZinnigZ is het niet toegestaan links naar de website van ZinnigZ of aan ZinnigZ gelieerde bedrijven en/of websites aan te bieden.
 4. De klant vrijwaart de ondernemer en/of haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten).
 5. Indien een klant meent dat er inbreuk wordt gepleegd op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materiaal van zijn/haar hand, kan de klant contact opnemen met:
  ZinnigZ, Larissa Jutten via larissa@zinnigz.nl.

Algemene voorwaarden ZinnigZ – dinsdag 5 augustus 2014.